مشاهده آنلاین شبکه های تلوزیونی صدا و سیما


مشاهده شبکه یک سیما  
    mms://live.iransima.ir/irib1


مشاهده شبکه دو سیما     
 mms://live.iransima.ir/irib2


مشاهده شبکه سه سیما     
mms://live.iransima.ir/irib3

مشاهده شبکه چهار سیما     
mms://live.iransima.ir/irib4


مشاهده شبکه پنج سیما     
mms://live.iransima.ir/irib5